Ordningen med bruk av sikkerhetsklarering for adgang til objekt (vedtak etter lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhet § 17b fjerde ledd) gjelder inntil departementet treffer vedtak om krav til adgangsklarering etter lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet § 8-3, og senest innen 1. januar 2022.

Det er per tid usikkert hva som skjer etter at overgangsordningen opphører ved nyttår, og Sivil klareringsmyndighet (SKM) ber derfor om at det ikke sendes inn flere forespørsler om sikkerhetsklarering der klareringsbehovet er hjemlet kun i nevnte overgangsordning. Vi informerer om dette slik at vi unngår å potensielt måtte sende sakene i retur.