I tråd med intensjonen om å redusere antall klareringsmyndigheter i Norge, blant annet beskrevet i Stortingsmelding nr. 5 (2020-2021) – Samfunnssikkerhetsmeldingen – har Statsministerens kontor (SMK) og Sivil klareringsmyndighet (SKM) inngått en avtale om overføringer av klareringsoppgaver fra 15.september i år.

Avtalen innebærer at SKM skal være klareringsmyndighet for grupper av personer i eller tilknyttet SMK. Dette bidrar til å sikre fortsatt god kvalitet i behandlingen av klareringssaker, og ytterligere samling av saker i et større og mer spesialisert fagmiljø med ansvar for personellsikkerhet.

I avtalen er det beskrevet at klareringsforespørsler fra SMK skal gis høy prioritet. SKM vil gjennomføre dette uten at dette vil gå på bekostning av andre henvendelser eller sakstyper.