Dette blir undersøkt ved en klarering

Klareringsprosessen innebærer en omfattende personkontroll der informasjon om deg blir kontrollert. Dette er informasjon du har oppgitt selv i personopplysningsblanketten, og informasjon som hentes fra andre kilder. Dette er blant annet fra offentlige myndigheter, referanser, arbeidsplasser, åpne kilder og flere registre. Noen av disse registrene er:

  • Folkeregisteret
  • Straffesaksregisteret
  • Kredittopplysningsregistere

En slik personkontroll kan ikke bli gjennomført uten din tillatelse. Denne gir du ved å fylle ut og signere personopplysningsblanketten. Hvis vi har behov for innsyn i helseopplysninger vil vi måtte hente inn ytterligere samtykke fra deg.

Vi anbefaler at alle som skal klareres leser veiledningen til utfylling av blanketten før de fyller ut personopplysningsblanketten. Her blir det gitt nærmere forklaringer som skal gjøre det lettere å fylle ut skjemaet riktig.

Både blanketten og veiledningen finner du på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Flere kan bli kontrollert i klareringsprosessen

Avhengig av hvilket nivå du (hovedpersonen) skal klareres for kan andre personer (nærstående personer) også inngå i personkontrollen. Det kan for eksempel være ektefelle, kjæreste, søsken, foreldre eller nære venner.

For noen av nivåene skal det gis opplysninger om nærstående personer, men for nivået KONFIDENSIELT er det i utgangspunktet tilstrekkelig med opplysninger om hovedpersonen. I noen tilfeller kan det også bli etterspurt opplysninger om nærstående personer for nivået KONFIDENSIELT.

Hovedregelen er at følgende personer blir kontrollert for hvert klareringsnivå:

  • STRENGT HEMMELIG – opplysninger om hovedperson og nær familie (ektefelle, samboer eller partner, barn, foreldre og søsken)
  • HEMMELIG – opplysninger om hovedperson i tillegg til ektefelle, samboer eller partner
  • KONFIDENSIELT – opplysninger om hovedperson

Du kan lese mer om dette i veiledningen til personopplysningsblanketten. Denne finner du på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Det er viktig at du leser veiledningen til utfylling av blanketten nøye før du fyller den ut, og at du fyller ut alle relevante punkter tilstrekkelig.

 

Bakgrunn

Når en person er klarert betyr det at vedkommende er vurdert til å være sikkerhetsmessig skikket til å håndtere informasjon, objekt eller infrastruktur som det er bestemt ved lov at ikke alle skal ha tilgang til.

Sikkerhetsgradert informasjon skal ikke bli offentliggjort, og er merket som gradert etter sikkerhetsloven. Grunnen til dette er at informasjonen kan være til skade for grunnleggende nasjonale interesser om den blir spredd eller kommer på avveie.

Hensikten med en sikkerhetsklarering er å beskytte slik informasjon gjennom å hindre at personer som utgjør eller vil kunne utgjøre en risiko får tilgang til den.

Klarering av personell er et inngripende sikkerhetstiltak. En virksomhet skal ikke bruke mer inngripende sikkerhetstiltak enn nødvendig for å håndtere en aktuell risiko.

 

Relevante lenker

Sikkerhetsloven (lovdata.no)
Virksomhetsikkerhetsforskriften (lovdata.no)
Klareringsforskriften (lovdata.no)

 

Kort om ulike typer klareringer og autorisasjon

 
Sikkerhetsklarering
 
Adgangsklarering
 
Autorisasjon