Du har rett til å få vite om resultatet på klareringen. Hvis klareringen blir innvilget gir vi beskjed til virksomheten som har sendt forespørsel om å få deg klarert. Hvis du vil vite status på klareringen din må du henvende deg til autorisasjonsansvarlig i virksomheten dette gjelder.

Dine rettigheter

Om du ikke får innvilget klareringen vil du få et brev med en begrunnelse. Du vil samtidig motta informasjon om rett til innsyn og klagerett. Du kan lese mer om innsyn og klageadgang i Veileder i personellsikkerhet, punkt 2.13-2.15 og 2.17 (PDF, nsm.stat.no). Klage på avgjørelse skal sendes til SKM innen tre uker etter at avgjørelsen har kommet frem til mottakeren.

I avgjørelsen skal det legges vekt på forhold som er relevante for å vurdere personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft i forbindelse med behandling av skjermingsverdig informasjon og tilgang til skjermingsverdige objekter og infrastruktur.

Opplysningene som kommer fram i personkontrollen skal ikke benyttes til andre formål enn klarering og den sikkerhetsmessige oppfølgingen av personen.

Du kan lese mer om personvern på nettsidene til Datatilsynet.

Personopplysningsloven, sikkerhetsloven og arkivloven setter rammene for hvilke opplysninger som kan lagres og forvaltes.

Dine plikter

Når du er sikkerhetsklarert plikter du å holde autorisasjonsansvarlig orientert om forhold som kan ha betydning for din sikkerhetsmessige skikkethet. Dette blir omtalt som opplysningsplikt.

Dette gjelder blant annet endringer i informasjonen du har oppgitt i personopplysningsblanketten, som inngåelse av nytt ekteskap, samboerskap, eller endret helsetilstand. Opplysningsplikten gjelder fra du har signert personopplysningsblanketten.