Statistikk

Begreper brukt på denne siden:

Restanse: Saker som ikke er avgjort.

Innkommende opplysning: Informasjon vi mottar fra virksomheten om en endring hos den klarerte som kan utløse ny saksbehandling.

Realitetsavgjørelse: Sak hvor det er fattet en positiv eller negativ avgjørelse om klarering.

Grafen viser fordeling av saksbehandlingstid for avgjorte klareringssaker for sakstypene «forespørsel om sikkerhetsklarering», «forespørsel om adgangsklarering» og «innkommende opplysninger» i første tertial 2024.
Fremstillingen viser antall saker i restanse ved utgangen av måned, nye registrerte saker avsluttet pr. måned fra april 2023 til april 2024. Gjelder forespørsler om sikkerhetsklarering, adgangsklarering og innkommende opplysninger. «Måltall», gir en indikasjon på hvor SKM gjennomsnittlig må ligge for å sikre evne til å håndtere et forventet volum klareringssaker i tråd med årlig tildelingsbrev.
Tabellen viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid i kalenderdager fordelt på sakstype avsluttet i første tertial 2024.