Jobbe hos oss

Sivil klareringsmyndigheit (SKM) har behov for ein brei kompetanse blant våre tilsette for å løyse samfunnsoppdraget på ein god måte. Vi ser på det som ein styrke å ha tilsette med både breiddekompetanse og djupnekompetanse. Våre medarbeidarar har kompetanse og erfaring innan blant anna samfunnsvitenskap, jus, politi, forsvar, arkivvitenskap, informasjonsteknologi, helse og rus, økonomi og offentleg administrasjon.

Vi ønsker å ha ein variert samansetting av tilsette, og anbefaler alle kvalifiserte til å søke på ledige stillingar hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. Tryggingsklarering er ein føresetnad for å vere tilsett i Sivil klareringsmyndigheit. Det er innhaldet i stillinga som avgjer til kva nivå den tilsette må vere klarert.

Vårt samfunnsoppdrag stoppar aldri opp

SKM er ein virksomheit som har ein kritisk samfunnsfunksjon med eit spesielt ansvar for å stø opp om styring, beredskap og kriseleiing. Samfunnet har både forventningar til og behov for at virksomheita leverer sine tenester gjennom heile krisespekteret.

Vårt verdigrunnlag

Vår visjon er å gjere Noreg tryggare. For å nå denne visjonen har vi definert våre interne verdiar, som er med på å prege både stillingar og arbeidsmiljøet i verksemda.

Vi er profesjonelle

Vi jobbar kunnskapsbasert og sett standarden høgt, både faglig og etisk. Alle bidrar til konstruktiv og tydeleg kommunikasjon. Vi sikrar lik behandling og tar ansvar for vårt samfunnsoppdrag.

Vi er pålitelege

Vi har høg integritet og er føreseilelege med våre samarbeidspartnarar og oppdragsgivarar. Internt har vi tillit til kvarandre og er trygge på at oppgåvene blir gjennomførte, både individuelt og i fellesskap.

Vi er engasjerte

Vi blir drivne av sterk lagånd, tar initiativ og finn gode løysingar saman. Vi er handlekraftige og framtidsretta, og betrar personelltryggleiken ved å redusere innsidertrusselen. Vår arbeidskultur er prega av samarbeid og deling.

Dette kan vi tilby

Som vår medarbeidar får du fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og boliglånsvilkår i Statens pensjonskasse. Vi jobbar for å være ein attraktiv arbeidsplass som legg til rette for våre medarbeidarar.

Vi verdset eit godt samarbeid på arbeidsplassen for å finne gode løysingar enten det gjeld førebygging av sykefråvær eller behov for tilpassingar på arbeidsplassen.

For aktuelle kandidatar som tek del i ein rekrutteringsprosess, vil vi kunne informere meir om korleis det er å jobbe i SKM.

Ledige stillingar

Alle våre stillingar blir publiserte hos Jobbnorge, Arbeidsplassen og Finn i tillegg til denne nettsida. Vi ønsker at alle kandidatar nyttar seg av søknadsskjemaet slik det kjem fram i den enkelte utlysingsteksten.

Vi har for tida ingen ledige stillingar.