Autorisasjon

Innenfor sikkerhetslovens virkeområde, er personellsikkerhet en samling med tiltak som skal bidra til at innsiderrisiko forebygges. Autorisasjonsprosessen er selve kjernen i dette, og skal bidra til at personell som behandler og forvalter skjermingsverdige verdier har evne og vilje til å sette seg inn i og etterfølge de bestemmelsene som virksomheten har lagt til grunn for sikkerhetsarbeidet. Personellet skal i tillegg komme til en erkjennelse av at det å være autorisert også medfører plikter og ansvar for å bidra i arbeidet med å beskytte viktige verdier. Prosessen innebærer også at relevante sårbarhetsfaktorer knyttet til personer som skal autoriseres, blir kartlagt og vurdert.

Autorisasjon er en avgjørelse der en person som anses sikkerhetsmessig skikket, gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, objekt eller infrastruktur.

Negative autorisasjonsavgjørelser

Dersom virksomhetens autorisasjonsansvarlig har opplysninger som gir rimelig grunn til å tvile på om en autorisert person lenger er sikkerhetsmessig skikket, skal det vurderes å nedsette, suspendere eller tilbakekalle autorisasjonen, jf. virksomhetsikkerhetsforskriften § 74, første ledd. Vurderingen og avgjørelsen skal dokumenteres.

Om den autoriserte også innehar en gyldig sikkerhetsklarering, skal SKM informeres om avgjørelsen med begrunnelse. Dersom vi opprettholder klareringen, skal avgjørelsen om å endre autorisasjonen omgjøres, jf. virksomhetsikkerhetsforskriften § 74, tredje ledd.

Autorisasjon av utenlandske statsborgere

Ved behov for å autorisere utenlandske statsborgere, eller personer med dobbelt statsborgerskap, for tilgang til informasjon gradert BEGRENSET, skal den autorisasjonsansvarlige vurdere om personens tilknytning til hjemlandet og hjemlandets sikkerhetsmessige betydning utgjør en uakseptabel risiko, jf. virksomhetsikkerhetsforskriften § 70, første ledd. SKM kan bistå med landvurderinger ved behov, men virksomhetene må selv gjennomføre en helhetlig vurdering av risiko knyttet til aktuelle person.

For borgere fra øvrige land kan autorisasjonsansvarlig i virksomheten autorisere vedkommende uten samtykke. Den autorisasjonsansvarlige skal orientere Nasjonal sikkerhetsmyndighet om utenlandske statsborgere som autoriseres for BEGRENSET.

Du kan lese mer om dette i sikkerhetsloven § 8-4 og virksomhetsikkerhetsforskriften § 70.