En sikkerhetssamtale er en samtale mellom deg som vurderes sikkerhetsklarert og en eller flere saksbehandlere fra Sivil klareringsmyndighet. I loven står det at om det er tvil om en person er sikkerhetsmessig skikket, skal SKM holde en sikkerhetssamtale med personen.

Du kan ha med en bisitter

Du har rett til å stille med bisitter som personlig støtte. Nærstående personer som blir omfattet av personkontrollen kan ikke stille som bisitter. Hvis du ønsker å ha med en bisitter bør du informere SKM om hvem du ønsker å ha med deg i forkant av samtalen. Denne personen skal ikke delta i samtalen, men kontrollere at samtalen ikke blir gjennomført på en utilbørlig måte.

Alt innhold i samtalen er fortrolig

Alt du sier i sikkerhetssamtalen er underlagt taushetsplikt. Du er forpliktet til å gi utfyllende og korrekte opplysninger om ethvert forhold som kan være relevant for vurderingen av din sikkerhetsmessige skikkethet.

Innholdet i sikkerhetssamtalen skal dokumenteres med lydopptak eller audiovisuelt opptak. Audiovisuelt opptak krever ditt samtykke. Blir du innkalt til sikkerhetssamtale vil du motta utfyllende informasjon i et brev.

Du er ikke pliktet til å møte opp til sikkerhetssamtalen, men å nekte å delta vil bli vektlagt i vurderingen.

Refusjon av utgifter til samtalen

SKM dekker rimelige og nødvendige utgifter til reise og opphold for oppmøte til sikkerhetssamtale. Som regel vil dette være reiseutgiftene du har ved bruk av kollektivtrafikk. Hvis du har lang reisevei og er avhengig av overnatting for at sikkerhetssamtalen skal kunne gjennomføres må du avklare dette på forhånd med SKM.

Utgifter til bruk av taxi eller bruk av egen bil dekkes normalt ikke. Tapt arbeidsfortjeneste og utgifter til bisitter under sikkerhetssamtalen dekkes heller ikke.