Innsiderisikoen er reell – høy bevissthet gir økt sikkerhet

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norge er mer uforutsigbar enn på mange år.

Det siste året har hendelser som Russlands invasjon av Ukraina, sabotasje og innsidevirksomhet preget trusselbildet, og det er viktigere enn noen gang at vi samarbeider om å verne om verdier og samfunnsfunksjoner. For å beskytte oss mot forskjellige trusler kreves det godt sikkerhets- og beredskapsarbeid på tvers av sektorer, og i den enkelte virksomhet.

Lav eller manglende sikkerhetsmessig bevissthet kan øke risikoen for at personer kompromitterer sensitiv informasjon og blir ubevisste innsidere. For å motvirke at nasjonale verdier ikke beskyttes tilstrekkelig, er vi avhengig av god sikkerhetsstyring og daglig sikkerhetsmessig ledelse i virksomhetene, samt høy sikkerhetsmessig bevissthet hos de ansatte. Derfor har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivil klareringsmyndighet (SKM) sammen utarbeidet bevisstgjøringsplakater på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Vi ønsker at disse skal fungere som ett av flere virkemidler for å høyne bevisstheten og gjennom dette øke beskyttelsen av samfunnskritiske verdier og sikkerhetsgradert informasjon. Arbeidet for å unngå innsidere er viktig.

Plakatene er tenkt å favne bredt, og vi har derfor benyttet oss av forskjellige illustrasjoner av viktige samfunnsfunksjoner. Bevisstgjøringsmaterialet bygger på en gjenkjennbar lekkasjeanalogi som skal vekke nysgjerrighet. Målgruppen er primært SKMs anmodende virksomheter, men alle kan laste ned de tilgjengelige PDF-ene, og skrive dem ut ved behov. Vi oppfordrer til å plassere plakatene i områder hvor de ansatte ferdes, eller i spesielle områder der det behandles eller oppbevares sensitiv informasjon.

Plakat som illustrerer militæret

Plakat som illustrerer politiet

Plakat som illustrerer kraftmast

Plakat som illustrerer rødt stempel for hemmelig dokument

Plakat som illustrerer oljeinstallasjon

Plakat som illustrerer vannforsyning

Plakat som illustrerer kraftanlegg

Plakat som illustrerer elektronisk kommunikasjon