Sikkerhetsklarering for tilgang til beskyttet sone

Presisering i forbindelse med klareringsbehov etter virksomhetssikkerhetsforskriften § 40:

Sivil klareringsmyndighet opplever fremdeles at noen virksomheter sender frem forespørsel om sikkerhetsklarering med manglende eller ufullstendig begrunnelse, spesielt knyttet til begrepene «vilkårlig tilgang» og «beskyttet sone».

Vi presiserer derfor følgende:

Det følger av virksomhetssikkerhetsforskriften § 40 tredje ledd at personer som skal gis permanent adgang til beskyttet sone skal være sikkerhetsklarert for nivå KONFIDENSIELT. Dette er en endring i forhold til det som fulgte av tidligere regelverk, hvor det ble stilt krav til at personer som skulle ha tilgang til beskyttet sone skulle være klarert for minimum nivå KONFIDENSIELT. Ordet minimum er altså ikke videreført i ny forskrift og det kan derfor ikke kreves høyere klarering enn nivå KONFIDENSIELT for personer som skal ha permanent adgang til beskyttet sone i de tilfeller som reguleres av virksomhetssikkerhetsforskriften. Lovgiver har vurdert det som tilstrekkelig å stille krav om klarering på nivå KONFIDENSIELT selv om det oppbevares informasjon på et høyere graderingsnivå i området.

Sivil klareringsmyndighet (og øvrige klareringsmyndigheter) vil derfor i saker der det er anmodet om sikkerhetsklarering for høyere nivå enn KONFIDENSIELT, og begrunnelsen kun er at personen skal ha tilgang til beskyttet sone, avvise forespørselen fordi det ikke er begrunnet tilstrekkelig hvorfor personen trenger en høyere klarering. Virksomhetene vil ved å fremsende korrekte forespørsler bidra til en raskere saksbehandling.